تبعیض در بازار کار

زنان کارگر در ایران هم در عرضه اشتغال تحت تبعیضند هم به دلیل زن بودن دچار نابرابری. کرونا وضعیت...

جلوه جواهری - زنان در محیط‌های کاری با انواع مختلفی از آزار روبه‌رو هستند که بسته به نوع محیط...

سوء استفاده برخی از اصحاب رسانه از زنان برای پیشبرد خواسته های غیراخلاقی باعث محروم شدن آنها از پیشرفت...