تجمعات کارگری

دهه‌ی ۹۰، دهه‌ای است که مسائل و مطالبات کارگری در سطح عام جامعه مطرح شد و حتی گروه‌های غیرکارگری...

یکی از کارگران معترض درباره تجمع‌کنندگان گفته که آنان کارگرانی هستند که بعد از اعلام تعطیلی کارخانه بیکار شده‌اند...

حدود ۵۰ نفر از کارگزاران مخابرات استان‌ها امروز يکشنبه٬ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۱ مقابل مجلس ايران تجمع اعتراضی برپا...