تجمع اعتراضی ایرانیان مالمو

ایرانیان مالمو در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی و در حمایت از اعتراضات مردم ایران تجمع کردند.