تحصن سراسری رانندگان و کارگران شرکت واحد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد که ساعت یک بامداد ۲۹ اردیبهشت، چهار مأمور لباس...

علیرضا زاکانی، شهردار تهران چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در حاشیه نشست هیئت دولت با اشاره به اعتصاب دو روزه کارگران...

اعتصاب رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تمامی سامانه‌ها همچنان ادامه دارد. برای مقابله با این اعتصاب، آموزش کوتاهی...

در پی اعتصاب و تحصن روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت رانندگان و کارگران شرکت واحد تهران در اعتراض به نادیده...

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت رانندگان و کارگران شرکت واحد در اعتراض به نادیده گرفتن مصوبه مزد شورای عالی کار و...