تنش آبی

شمار دشت‌های ممنوعه ايران برای برداشت آب از ۱۵ دشت در‌سال ۱۳۴۷ خورشيدی به ۳۱۹ دشت ممنوعه در‌ سال...

يک مقام شرکت مديريت منابع آب ايران خبر داده که استان‌های ايلام، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان،...

محمد پرورش، مديرعامل آبفای استان

حميد رضا جانباز، مشاور وزير

 رحيم ميدانی، معاون وزير نيروی