توقيف شناورهای عربستان

قلندر لشکری، فرمانده دريابانی استان