جویا آروین

جویا آروین − یکی از ویژگی‌های جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» این است که بی‌مرکز و سراسری است. از همه‌ی...

جویا آروین − یکی از ویژگی‌های جنبش نو که آن را از جنبش‌های گذشته در ایران متمایز می‌کند...

جویا آروین − حاکمیت این برآورد را نداشت که جنبشِ "زن، زندگی، آزادی" تا این اندازه‌ به درازا...

جویا آروین – شعارهای رایج حاوی نکات مهمی هستند، از جمله اینکه جامعه نسبت به قبل دلیرتر و جسورتر...

جویا آروین – بر جنبش‌ها چه منطقی حاکم است؟ چه مراحلی دارند؟ چرا دوره یک تاکتیک نمی‌تواند و نباید...

جویا آروین − کارکردِ احساساتِ جمعی در جنبش‌های اجتماعی. برآمد جنبش اعتراضی در ایران به دنبال مرگ تراژیک مهسا...

فلسفه تحلیلی چگونه آغاز شد؟ آیا گسست از سنت فلسفی‌ای است که از یونان سرچشمه می‌گیرد؟ تمایز فلسفه تحلیلی...

جویا آروین − "جامعه‌شناسی سیاره‌‌ی زمین را نجات می‌دهد": کتابی درباره لزوم پرداختن به مسائل زیست‌محیطی از زاویه جامعه‌شناختی

جویا آروین − کتابِ "چگونه حیات تنوع زیستی را افزایش می‌دهد" برای تبیین تنوع زیستی نظریه‌ای ارائه می‌دهد با...

لورین داستون − آزادیِ آکادمیک ماهیتی ناتمام و انطباق‌پذیر و کاوش‌گرانه دارد که با آنچه ویلهلم فون هومبولت ارزشِ...

جویا آروین – آیا انسان در جهانی رو به زوال نیز می‌تواند همچنان شکوفا شود؟ کتابِ "فزونی و آزادی:...

جویا آروین – آزادی آکادمیک چیست و چرا باید برقرار باشد؟ در ایران آزادی دانشگاهی از چه سویی محدود...

جویا آروین − کتاب «تغییرات اقلیمی و بی‌صدایان» راهی نو و فلسفه‌ای نو برای اصلاح قوانین و مقررات در...

جویا آروین − پای محیط زیست هم در بحث عدالتِ میان‌نسلی باز شده است. اساساً یکی از اصلی‌ترین بحث‌ها...

جویا آروین − کتاب «چرا وظیفه داریم مطلقاً گیاه‌خوار باشیم» استدلال می‌کند که اگر بپذیریم حیوانات هم شخصیتِ اخلاقی...

جویا آروین − در این نوشته می‌کوشیم مسئله‌سازی از سگ از سوی قدرت حاکم را واکاوی کنیم. مشکل مقامات...

جویا آروین − کتابِ "ماده‌ی پلاستیکی" به ما می‌گوید چرا آگاهی بر اثرات پلاستیک برای حفظ محیط زیست مهم...

جویا آروین − کتابِ «آلودگی استعمارگری است» در اصل کتابی روش‌شناختی است. این کتاب روابط استعماری با سرزمین‌ها را...

جویا آروین − دانشگاهِ مدرن چگونه زاده شد؟ چرا دانشگاه برلین (عکس) سرمشق شد؟ در این نوشته نگاهی کوتاه...

جویا آروین − کتابِ «اقتصادِ جدیدِ محیط زیست: پایایی و عدالت» رهیافتی اجتماعی-زیست‌محیطی پیش گرفته و دو اَبَرچالشِ...