حقوق زنان پاکستان

طالبان پاکستان می‌گویند در تظاهرات زنان در هشت مارس، کفرگویی شده است. آنها خواهان پیگرد قانونی برگزارکنندگان از سوی...

ممنوعیت انجام آزمایش بکارت موسوم به آزمایش دو انگشتی در پرونده‌های تجاوز جنسی در دادگاهی در پاکستان تصویب...