حق شهروندی در امارات

طبق قانون جدید شهروندی امارات، سرمایه‌گذاران و نیروهای متخصص شامل دانشمندان، پزشکان، و نویسندگان شرایط درخواست تابعیت این کشور...