دکتر منصور سهرابی

نسیم روشنایی - وضعیت خاک و آب در ایران بحرانی است. کشور در مجموع تشنه است و فرسایش...

نسیم روشنایی - بیابان‌زایی در جهان و در کشور ما روندی ترسناک به‌خود گرفته است. کاپ ۱۵ سازمان ملل...