رضا شهابی عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

حکومت اسلامی برای خاموش کردن صدای اعتراضات گسترده اجتماعی فعالان اجتماعی را به بند کشیده و خود یک هیأت...