روز جهانی سرطان

حدود یک سوم مرگ‌های ناشی از سرطان به مصرف تنباکو،اضافه وزن بالا، استفاده از الکل، مصرف ناکافی میوه و...

از سال ٢٠٠۶، روز چهارم فوریه به عنوان روز جهانی سرطان انتخاب شده و هر ساله در این روز...