زنان و شغل‌های مراقبتی

در «مردسالاری فاجعه»، زنان امنیت، قدرت اقتصادی، خودمختاری و حق تحصیل خود را از دست می‌دهند و بدون محافظت...