سریال Pose

در سریال ژست مفاهیم مختلفی از جمله اقلیت‌های جنسی و معلولیت به شکلی متفاوت مطرح و بازبینی می‌شوند....