سوتلانا آلکساندرونا آلکسیویچ

فرزانه راجی − برابری زن و مرد نه به‌معنای تبدیل شدن زنان به مردانِ «دیر رسیده»، بلکه به‌معنای ساختن...