طراحی

طراحی روی پوسته تخم شترمرغ توسط یک هنرمند اصفهانی.

سایت زمانه تا کنون سه آرایش مختلف داشته است. چگونه به نسخه‌های یکم و دوم سایت زمانه راه یابیم؟