طرح های ساماندهی کودکان کار

۲۰ سال پس از اجرای نخستین طرح‌های ساماندهی کودکان کار، مرکز پژوهش‌های مجلس اذعان کرد غلبه رویکرد جمع‌آوری بر...