عبدالرزاق گورنا

ف.دشتی− این نوشته درباره عبدالرزاق قورنح/گورنا و آثار اوست. مروری می‌کنیم بر برخی از رمان‌هایش با توجه به تجربه‌ی...

ف.دشتی − مهاجرت، دیاسپورا و مسائل مربوط به آنها پیش از ورود به جهانِ عبدالرزاق قرنح