عضویت در اتحادیه اروپا

نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل چه معنایی برای چشم‌انداز عضویت اوکراین و کشورهای بالکان غربی دارد؟ آیا اتحادیه...