علی خامنه ای

مراسم جشن تولد آيت‌الله علی

آيت‌الله علی خامنه‌ای، و دو

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی،کارگر

احمد خاتمی از اعضای مجلس

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری