فرهاد معروفی

سه شهروند کُرد اهل اشنویه که به به اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به احکام زندان...