فمینیسم بینابخشی

بل هوکس نظریه‌پرداز فمینیست سیاهپوست آمریکایی در ۶۹ سالگی درگذشت. او از پیشگامان فمینیسم بینابخشی بود که نژادپرستی، کاپیتالیسم...