قبرستان خاوران

به دنبال خبر حفر دست‌کم ۱۰ قبر جدید در گورستان خاوران در تهران، جمعی از دادخواهان خاوران با انتشار...

به گفته معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه بر درد و...

برخی بازماندگان اعدام‌شدگان سال۱۳۶۷ حفر گورهای جدید در خاوران را تلاش حکومت جمهوری اسلامی برای از بین بردن...

شماری از فرزندان اعدام‌شدگان دهه ۱۳۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با انتشار بیانیه‌ای به حفر...