قصاص چشک

دادگاه کیفری استان تهران یک مرد جوان را به قصاص جشم محکوم کرده است. پزشکی قانونی اعلام کرده امکان...