لارنتوس

مراد جارچی – سمت راست یک بلوط سالم است، سمت چپ بلوطی آفت‌زده. با مرگ درختان زندگی در روستای...