لاله ابر

لاله ابر در این یادداشت یکی از جنبه‌های پراهمیت همایش مجازی هشت مارس را خصیصه‌ جمعی بودن آن می‌داند...