مصطفی آقایی

مارک فیشر، نویسنده رئالیسم سرمایه، با نوشتن این کتاب ما را در برابر پرسشی قرار می‌دهد که در عنوان...

جوزف ضاهر - سابقه‌ی حزب‌الله تأیید می‌کند که منافع حزب بیشتر با نخبگان هم‌سو است تا با کارگران.

دیوید هاروی: اگر قرار بود شرط‌بندی کنم می‌گفتم ترامپ در ایجاد رونق اقتصادی تقریباً موفق خواهد بود،البته به هزینه‌...

توماس پیکتی - پیروزی ترامپ در درجه‌ی اول محصول انفجار نابرابری اقتصادی و جغرافیایی طی چندین دهه و ناتوانی...