ممنوعیت خدمات زیباییدر ترکمنستان

در کشور ترکمنستان محدودیت‌های شدیدی درباره پوشش زنان، استفازه آنها از خدمات زیبایی و همچنین تردد آنها به وسیله...