ممنوع شدن کلاس‌های مختلط در افغانستان

یکی از آسیب‌های کلان رخدادهای سیاسی افغانستان، عقب‌گرد در شیوه‌های آموزشی و تحصیلی بود که طالبان پس از دهه...