موسیقی در افغانستان

حکومت طالبان رشته موسیقی دانشکده‌ هنرهای دانشگاه کابل را حذف کرد و حدود ۵۰ دانشجوی این رشته از...