نرگس منصوری

نرگس منصوری، فعال مدنی، عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی...

پیش‌تر نیز هشت نفر از امضا کنندگان «بیانیه ۱۴ فعال سیاسی و مدنی براس استعفای خامنه‌ای» و «بیانیه ۱۴...

گزارش پیش رو به وضعیت و اتهامات ۴۲ زن زندانی سیاسی-امنیتی که در حال حاضر ساکنین این بند را...

در پی بازداشت شماری از فعالان سیاسی و مدنی در مشهد، از جمله برخی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای...