نیما نیا

افراد کوئیر - به ویژه آنهایی که اجراگری جنسیتی، گرایش جنسی، و یا هویت جنسیتی‌شان حدس زده می‌شود و...

پدیده همجنس‌گراهراسی و دگرباش‌ستیزی، تنها محدود به یک جریان‌ سیاسی اصلاح طلب، چپ و راست نمی‌شود.

وقتی نیما نیما از ایران رفت، پنهان نگاه داشتن خودش را همراه چمدان‌هایش به آمریکا برد. آنچه پنهان نگه...