هزینه سرطان

حدود یک سوم مرگ‌های ناشی از سرطان به مصرف تنباکو،اضافه وزن بالا، استفاده از الکل، مصرف ناکافی میوه و...

افزايش «سرسام‌آور» هزينه‌های درمان سرطان