واسموس

در ايران يك مرد آلمانى، كه به اندازه لورنس عربستان ماجراجو و دلير بود، و مىكوشيد به ايرانيان كمك...