پاریس و کرونا

کشورهای اروپایی همچنان منتظر تسریع در اجرای برنامه واکسیناسیون عمومی هستند. در همین اثنا موج سوم کرونا نیز کشورهای...