پداگوژی

ف. دشتی – شرط‌های آموزش‌ رهایی‌بخش کدام‌اند؟ معلم چه نقشی دارد؟ رابطه معلم و شاگرد چگونه باید باشد؟ نقش...

هنری ژیرو – پائولو فریره یکی از مهمترین مربیان انتقادی قرن بیستم است. از نظر او آموزش یک عمل...

ف. دشتی - این مقاله دیدگاه ژاک رانسیر، فیلسوف معاصر فرانسوی درباره تعلیم و تربیت را بررسی می‌کند. او...