کمون پاریس

۱۵۱ سال پیش در چنین روزهایی، کمون پاریس به خاک و خون کشیده شد. «پروژه پاساژها»ی والتر بنیامین معرف...

سعید رهنما − در سطح ایده‌آلی و آرمانی، کمون رویدادی بود نمایانگر امکان رهایی انسان؛ انقلابی که قصد داشت...

محمدرفیع محمودیان − در مقابل دستاوردهای کمون از کدام دستاورد (های) انقلاب سال۵۷ ایران می‌توانیم نام ببریم؟

گی دوبور، آتیلا کوتانی، رائول ونگم/ مترجم: ایمان گنجی - کمون پاریس بیش از آنکه در برابر نیروی...

بابک نصیری - واکنش مارکس در زمان حیات‌اش به فرمول‌های ثابت، شعارهای قالبی، مقدس‌سازی، کیش شخصیت و دگم‌ها چیزی...