کم تحرکی

عبدالحمید احمدی، معاون توسعه فرهنگی و ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در نشست با مدیرکل و معاونان اداره...