کنشگران حقوق بشر

اردوگاه‌های احزاب کُرد مکان زندگی ده‌ها زن و کودک نیز هستند. زنان و کودکان بی‌دفاعی که با عملی شدنِ...

اخیرا حکم سنگسار زهرا پورساعی و علی ساعی به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. از آنجا...