کنفرانس صلح و احیا

این قانون از یک طرف پاسخی است به برگزاری کنفرانس «صلح و احیا» در اربیل، از طرف دیگر تلاشی...