کنگان

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که شنبه دوم تیر صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر...

کرم دشتيان، فرمانده نيروی انتظامی شهرستان کنگان، از بازداشت ۶۰ نفر در این شهرستان به اتهام مواد مخدر از...

محمود محمودی، امام جمعه کنگان