یعقوب یسنا

محبوبه موسوی - یعقوب یسنا نویسنده افغانستانی می‌گوید مهاجران تازه‌وارد افغانستانی برگه‌ی اقامت ندارند که اگر نویسنده‌اند، آزادانه...

نقد می‌تواند موجب شود ادبیات از سطحی‌نگری، تقلید، تکرار و... رهایی یابد. ادبیات نیز می‌تواند باعث پویایی و تحول...