بنا بر اعلام برخی منابع خبری، شماری از قبرهای مربوط به درگذشتگان بهایی در گلستان جاوید، گورستان بهاییان در شهر یزد از سوی عده‌ای ناشناس تخریب شده است. گلستان جاوید بهاییان در یزد بارها پیش از این نیز از سوی کسانی که هیچ‌گاه از سوی مراجع قضایی و انتظامی تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند، تخریب شده. در آبان ماه سال گذشته همچنین پیکر یک شهروند بهایی به نام شمسی اقدسی اعظیمیان از آرامگاهش در قبرستانی اطراف دماوند بیرون کشیده شد. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی هم از تخریب گورستان‌های شهروندان بهایی در سراسر ایران در رسانه‌ها منتشر شده است. صاحبنظ‌ران و کارشناسان، تخریب این گورستان‌ها را در امتداد مجموعه اقدامات دیگری همچون ممانعت از ممارست اعمال دینی، تحصیل با حفظ هویت دینی بهایی، تاسیس مدارس و مراکز بهایی و ... می‌دانند که دهه‌هاست از سوی مقامات حکومتی و نهادهای امنیتی علیه شهروندان بهایی در ایران اعمال می‌شود. تخریب قبرها و گاها بیرون کشیدن اجساد بهاییان از زیر خاک در حالی از سوی عوامل وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که انجام نبش قبر به طور مشخص در فقه اسلامی مکروه شمرده شده و نوعی هتک حرمت نسبت به شخص مرده و وابستگان او به شمار می‌رود. ‎