افغانستان

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت

خبرگزاری فرانسه گزارش داد وزارت

رويترز به‌نقل از پليس افغانستان

بر اساس مطالعاتی که دانشگاه

نوروز نزد کابليان به عنوان نماد آفرينيش دوبارۀ طـبـيعت، مژدۀ شکوفه و باران، جشن تکابـو و کار، پيـا‌م آور...

ناتو تأيید کرد که نیروهای

بر اثر حمله انتحاری در

دادگاه بدوی ولایت بادغیس در