«نوروز صیاد» از مراسم و آئین‌هاى جزیره قشم است که تا فراموشى کامل فاصله چندانى ندارد.
سال صیادان چهار فصل دارد و از اوایل دهه سوم فروردین آغاز مى‌شود و صد روز طول مى‌کشد. آخرین روز تیرماه هر سال را «نوروز صیاد» مى‌نامند. این روز، اولین روز از فصل گرماى واقعى و معنى آن این است که یک سال صیادى چرخیده است. همزمان با شروع دوره جدید فصل صید و صیادی، مردمان این مناطق «نوروز صیاد» را جشن می‌گیرند.