در بندری که به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی نامیده شده: «بندر امام» در استان خوزستان. یک کودک کار در یک روز بارانی. او که حتی نمی‌داند چند سالش است، ترک دوچرخه‌اش یک گونی گذاشته. درون گونی یک برس. کار او: شستن قبرها در گورستان. او از این راه زندگی‌اش را می‌گذراند: قبرشویی. می‌بینیم: