—————————————————————————————————————————-

در همین زمینه:

سیل سراسری در ایران