او را یکی از بزرگترین غزلسرایان تاریخ شعر فارسی می‌دانند. شعرهای نیمایی‌اش نیز غزل‌وار بودند. با جمع بزرگی از شاعران و موسیقی‌دانان در ارتباط بود و خاطراتش بخش مهمی از تاریخ شعر و موسیقی معاصر را می‌پوشاند.

هوشنگ ابتهاج، متولد ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت، در صبح روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ در کلن (آلمان) درگذشت.

او چپ‌گرا بود. بسیاری از شعرهای او در وصف آزادی و عدالت است. امیدها و ناامیدی‌ها در تاریخ معاصر، به ویژه از منظر مبارزان چپ، در آثار او بازتاب یافته‌اند. در وصف یاران زندانی یا اعدام‌شده‌اش بسیار سروده و این سروده‌ها بخش مهمی از شعر مقاومت در ایران هستند.